Tài liệu

0023 - BB hop XXLD 2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

I.

Thành phần tham dự:

1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................
6. .............................................................
7. .............................................................

II. Nội dung :

Stt

Các vấn đề bàn luận và các hành động

cần thực hiện

Người

thực hiện

Ngày phải

hoàn thành

TGĐ 

(Đại diện lãnh đạo)

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Tổng Giám Đốc

Ngày    tháng    năm

Người lập

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
455
0 trang
0
636

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1371
6 tài liệu
0
2474
2 tài liệu
0
982
9 tài liệu
0
3610
2 tài liệu
0
938
5 tài liệu
0
2240
1 tài liệu
0
665
4 tài liệu
0
1996
3 tài liệu
0
2060
3 tài liệu
0
1389
6 tài liệu
0
3253
1 tài liệu
0
619
3 tài liệu
0
1608
4 tài liệu
0
2482
1 tài liệu
0
690
2 tài liệu
0
924
2 tài liệu
0
966
1 tài liệu
0
582
4 tài liệu
0
1852

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1371
21/12/2018
6 tài liệu
0
2474
21/12/2018
2 tài liệu
0
982
21/12/2018
9 tài liệu
0
3610
21/12/2018
2 tài liệu
0
914
21/12/2018
2 tài liệu
0
938
21/12/2018
4 tài liệu
0
1699
21/12/2018
5 tài liệu
0
2240
21/12/2018
1 tài liệu
0
665
22/12/2018
4 tài liệu
0
1996
22/12/2018
3 tài liệu
0
2060
22/12/2018
3 tài liệu
0
1389
22/12/2018
6 tài liệu
0
3253
21/12/2018
1 tài liệu
0
619
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1608
22/12/2018
4 tài liệu
0
2482
22/12/2018
1 tài liệu
0
623
22/12/2018
1 tài liệu
0
690
22/12/2018
2 tài liệu
0
924
22/12/2018
2 tài liệu
0
966
22/12/2018
1 tài liệu
0
567
22/12/2018
1 tài liệu
0
582
22/12/2018
4 tài liệu
0
1852
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1288