Tài liệu

0023 - BB hop XXLD 2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

I.

Thành phần tham dự:

1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................
6. .............................................................
7. .............................................................

II. Nội dung :

Stt

Các vấn đề bàn luận và các hành động

cần thực hiện

Người

thực hiện

Ngày phải

hoàn thành

TGĐ 

(Đại diện lãnh đạo)

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Tổng Giám Đốc

Ngày    tháng    năm

Người lập

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
401
0 trang
0
525

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1177
6 tài liệu
0
2089
2 tài liệu
0
842
9 tài liệu
0
3063
2 tài liệu
0
797
5 tài liệu
0
1923
1 tài liệu
0
575
4 tài liệu
0
1736
3 tài liệu
0
1757
3 tài liệu
0
1212
6 tài liệu
0
2769
1 tài liệu
0
532
3 tài liệu
0
1377
4 tài liệu
0
2164
1 tài liệu
0
574
2 tài liệu
0
792
2 tài liệu
0
824
1 tài liệu
0
494
4 tài liệu
0
1593

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1177
21/12/2018
6 tài liệu
0
2089
21/12/2018
2 tài liệu
0
842
21/12/2018
9 tài liệu
0
3063
21/12/2018
2 tài liệu
0
771
21/12/2018
2 tài liệu
0
797
21/12/2018
4 tài liệu
0
1454
21/12/2018
5 tài liệu
0
1923
21/12/2018
1 tài liệu
0
575
22/12/2018
4 tài liệu
0
1736
22/12/2018
3 tài liệu
0
1757
22/12/2018
3 tài liệu
0
1212
22/12/2018
6 tài liệu
0
2769
21/12/2018
1 tài liệu
0
532
22/12/2018
1 tài liệu
0
527
22/12/2018
3 tài liệu
0
1377
22/12/2018
4 tài liệu
0
2164
22/12/2018
1 tài liệu
0
522
22/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
2 tài liệu
0
792
22/12/2018
2 tài liệu
0
824
22/12/2018
1 tài liệu
0
475
22/12/2018
1 tài liệu
0
494
22/12/2018
4 tài liệu
0
1593
22/12/2018
1 tài liệu
0
534
22/12/2018
3 tài liệu
0
1098