Tài liệu

0022 - TB hop XXLD

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THÔNG BÁO HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO

Thời gian:

Địa điểm:

Thành phần tham dự:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Nội dung xem xét:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Yêu cầu chuẩn bị:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Phê duyệt

Ngày……tháng…….năm……..

background image

Người đề xuất

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
997
6 tài liệu
0
1770
2 tài liệu
0
708
9 tài liệu
0
2611
2 tài liệu
0
677
5 tài liệu
0
1639
1 tài liệu
0
511
4 tài liệu
0
1495
3 tài liệu
0
1510
3 tài liệu
0
1036
6 tài liệu
0
2370
1 tài liệu
0
455
3 tài liệu
0
1192
4 tài liệu
0
1917
1 tài liệu
0
491
2 tài liệu
0
671
2 tài liệu
0
681
1 tài liệu
0
436
4 tài liệu
0
1370

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
997
21/12/2018
6 tài liệu
0
1770
21/12/2018
2 tài liệu
0
708
21/12/2018
9 tài liệu
0
2611
21/12/2018
2 tài liệu
0
650
21/12/2018
2 tài liệu
0
677
21/12/2018
4 tài liệu
0
1211
21/12/2018
5 tài liệu
0
1639
21/12/2018
1 tài liệu
0
511
22/12/2018
4 tài liệu
0
1495
22/12/2018
3 tài liệu
0
1510
22/12/2018
3 tài liệu
0
1036
22/12/2018
6 tài liệu
0
2370
21/12/2018
1 tài liệu
0
455
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1192
22/12/2018
4 tài liệu
0
1917
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
1 tài liệu
0
491
22/12/2018
2 tài liệu
0
671
22/12/2018
2 tài liệu
0
681
22/12/2018
1 tài liệu
0
401
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
4 tài liệu
0
1370
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
920