Tài liệu

0021 - Thu tuc xem xet lanh dao

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC

XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

1. Mục đích:

Thủ tục này quy định cách thức tổ chức các cuộc họp xem xét của lãnh đạo định kỳ

để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của các Hệ thống quản lý đã ban hành.

2. Phạm vi:

Thủ tục này áp dụng cho các cuộc họp xem xét của Ban Lãnh Đạo Công ty…

Các cuộc họp được tiến hành để phân tích và xử lý các vấn đề thường ngày không

thuộc phạm vi của Thủ tục này.

3. Định nghĩa:

 

Các thuật ngữ trong Thủ tục này được sử dụng theo các tiêu chuẩn tương ứng mà 

Công ty áp dụng. 

Các định nghĩa:

 
Xem Xét: Hành động được tiến hành để đảm bảo sự thích hợp, thoả đáng và hiệu 
lực của một đối tượng để đạt được các mục tiêu đã lập

4. Nội dung:

4.1 Lưu đồ: 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu/Biểu mẫu

-

Đại diện lãnh đạo

-

Tổng Giám Đốc

-

Đại diện lãnh đạo

-

Đại diện lãnh đạo

-

Đại diện lãnh đạo

-

Tổng Giám Đốc

-

Phòng Tổ chức 
Hành Chánh

-

Tổng Giám Đốc

-

Phòng Tổ chức 
hành chánh

Biểu mẫu thông báo 
mời họp

Biểu mẫu thông báo 
mời họp

Biểu mẫu thông báo 
mời họp

Biên bản cuộc họp

Xác định nhu cầu

Thống nhất nội dung ,

thời gian và thành 

phần

Thông báo triệu tập

Chuẩn bị nội dung

Báo cáo xem xét

của Lãnh Đạo

Lập biên bản cuộc họp

Phân phối

Lập Hồ Sơ

Xem xét

Xem xét

Duyệt

Lưu 
HS

Kết thúc

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Đại diện lãnh đạo

-

ại diện lãnh 
đạo

Biên bản cuộc họp

Thủ tục kiểm soát Hồ 

4.2Thuyết minh Nội dung:

4.2.1 Việc xem xét của lãnh đạo được tiến hành ít nhất một năm một lần đối với Hệ Thống
Quản Lý Môi Trường ISO 14001: 1996, Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2000 và
Hệ Thống Quản Lý Trách Nhiệm Xã Hội SA 8000: 2001 là hai lần/năm, dưới sự chủ trì của
Tổng Giám Đốc. Sau khi có thông báo họp xem xét lãnh đạo thì các bộ phận lập báo cáo
xem xét lãnh đạo trình lên ĐDLĐ tổng hợp.
4.2.2 ĐDLĐ chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo theo biểu mẫu Báo cáo xem xét
của lãnh đạo, thời gian và danh sách người tham dự trình TGĐ phê duyệt.
4.2.3 TGĐ triệu tập và chủ trì cuộc họp xem xét của lãnh đạo.
4.2.4 Nội dung của cuộc họp xem xét bao gồm một vài mục hoặc toàn bộ các mục dưới

đây:

Việc thực hiện các chính sách và mục tiêu;

Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến thời gian quản lý;

Việc thực hiện, hiệu quả của quá trình, hệ thống;

Biên bản của cuộc họp xem xét lãnh đạo kỳ trước;

Các kết quả đánh giá nội bộ, bên ngoài và bên thứ ba;

Các ý kiến, khiếu nại của khách hàng và cơ quan kiểm tra, các báo cáo sản phẩm không
phù hợp;

Các hành động khắc phục-phòng ngừa;

Các mục tiêu quản lý cần thực hiện cho thời gian tới, các vấn đề liên quan đến yêu cầu
của khách hàng và thủ tục mới;

Nhu cầu về nguồn lực, kế hoạch huấn luyện và đào tạo;

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
355
0 trang
0
303
0 trang
0
437

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
999
6 tài liệu
0
1772
2 tài liệu
0
710
9 tài liệu
0
2620
2 tài liệu
0
678
5 tài liệu
0
1642
1 tài liệu
0
511
4 tài liệu
0
1497
3 tài liệu
0
1514
3 tài liệu
0
1037
6 tài liệu
0
2372
1 tài liệu
0
455
3 tài liệu
0
1195
4 tài liệu
0
1917
1 tài liệu
0
492
2 tài liệu
0
672
2 tài liệu
0
681
1 tài liệu
0
437
4 tài liệu
0
1371

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
999
21/12/2018
6 tài liệu
0
1772
21/12/2018
2 tài liệu
0
710
21/12/2018
9 tài liệu
0
2620
21/12/2018
2 tài liệu
0
651
21/12/2018
2 tài liệu
0
678
21/12/2018
4 tài liệu
0
1212
21/12/2018
5 tài liệu
0
1642
21/12/2018
1 tài liệu
0
511
22/12/2018
4 tài liệu
0
1497
22/12/2018
3 tài liệu
0
1514
22/12/2018
3 tài liệu
0
1037
22/12/2018
6 tài liệu
0
2372
21/12/2018
1 tài liệu
0
455
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1195
22/12/2018
4 tài liệu
0
1917
22/12/2018
1 tài liệu
0
446
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
2 tài liệu
0
672
22/12/2018
2 tài liệu
0
681
22/12/2018
1 tài liệu
0
402
22/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
4 tài liệu
0
1371
22/12/2018
1 tài liệu
0
449
22/12/2018
3 tài liệu
0
921