Tài liệu

0020 - Bao cao KQ danh gia chat luong noi bo sua ngay 13.05

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Kính gửi: Tổng Giám đốc

Hôm nay ngày ……… tháng. ………năm………chúng tôi xin được báo cáo kết quả 

cuộc đánh giá chất lượng nội bộ được thực hiện trong thời gian từ ngày ……… tháng. 
………năm……… đến ngày ……… tháng. ………năm……… như sau:

Stt

Điều khoản

Mô tả sự không phù hợp

Đánh giá mức độ

Ghi chú:
NCM  Không phù hợp lớn
NCm  Không phù hợp nhỏ
OBS   Lưu ý
Tổng cộng:…………………………………. NC; …………………………………….OBS
Kêt luận:

Đề nghị:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Kính trình

Tổng Giám đốc duyệt

Đại diện lãnh đạo

Nơi gửi:

-

Tổng Giám đốc

-

Các BP liên quan

-

Đại diện lãnh đạo “Lưu”

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
718
5 tài liệu
0
2419
4 tài liệu
0
2131
3 tài liệu
0
2289
6 tài liệu
0
3516
3 tài liệu
0
1488
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2055
4 tài liệu
0
1980
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
2632
1 tài liệu
0
746
2 tài liệu
0
992
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
3 tài liệu
0
1483
2 tài liệu
0
1069
9 tài liệu
0
3878

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
718
21/12/2018
5 tài liệu
0
2419
22/12/2018
4 tài liệu
0
2131
22/12/2018
3 tài liệu
0
2289
22/12/2018
6 tài liệu
0
3516
22/12/2018
3 tài liệu
0
1488
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1396
22/12/2018
1 tài liệu
0
684
21/12/2018
4 tài liệu
0
2055
22/12/2018
4 tài liệu
0
1980
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
680
22/12/2018
4 tài liệu
0
2632
22/12/2018
1 tài liệu
0
746
22/12/2018
2 tài liệu
0
992
22/12/2018
1 tài liệu
0
616
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1827
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
3 tài liệu
0
1483
21/12/2018
2 tài liệu
0
1069
21/12/2018
9 tài liệu
0
3878
21/12/2018
2 tài liệu
0
985