Tài liệu

0020 - Bao cao KQ danh gia chat luong noi bo sua ngay 13.05

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Kính gửi: Tổng Giám đốc

Hôm nay ngày ……… tháng. ………năm………chúng tôi xin được báo cáo kết quả 

cuộc đánh giá chất lượng nội bộ được thực hiện trong thời gian từ ngày ……… tháng. 
………năm……… đến ngày ……… tháng. ………năm……… như sau:

Stt

Điều khoản

Mô tả sự không phù hợp

Đánh giá mức độ

Ghi chú:
NCM  Không phù hợp lớn
NCm  Không phù hợp nhỏ
OBS   Lưu ý
Tổng cộng:…………………………………. NC; …………………………………….OBS
Kêt luận:

Đề nghị:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Kính trình

Tổng Giám đốc duyệt

Đại diện lãnh đạo

Nơi gửi:

-

Tổng Giám đốc

-

Các BP liên quan

-

Đại diện lãnh đạo “Lưu”

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
967
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2539
2 tài liệu
0
657
5 tài liệu
0
1589
1 tài liệu
0
497
4 tài liệu
0
1446
3 tài liệu
0
1430
3 tài liệu
0
1009
6 tài liệu
0
2243
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1153
4 tài liệu
0
1845
1 tài liệu
0
472
2 tài liệu
0
648
2 tài liệu
0
660
1 tài liệu
0
422
4 tài liệu
0
1325
4 tài liệu
0
1378

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
967
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2539
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
657
21/12/2018
4 tài liệu
0
1162
21/12/2018
5 tài liệu
0
1589
21/12/2018
1 tài liệu
0
497
22/12/2018
4 tài liệu
0
1446
22/12/2018
3 tài liệu
0
1430
22/12/2018
3 tài liệu
0
1009
22/12/2018
6 tài liệu
0
2243
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
3 tài liệu
0
1153
22/12/2018
4 tài liệu
0
1845
22/12/2018
1 tài liệu
0
432
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
2 tài liệu
0
648
22/12/2018
2 tài liệu
0
660
22/12/2018
1 tài liệu
0
386
22/12/2018
1 tài liệu
0
422
22/12/2018
4 tài liệu
0
1325
22/12/2018
1 tài liệu
0
435
22/12/2018
3 tài liệu
0
889
21/12/2018
4 tài liệu
0
1378