Tài liệu

0020 - Bao cao KQ danh gia chat luong noi bo sua ngay 13.05

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Kính gửi: Tổng Giám đốc

Hôm nay ngày ……… tháng. ………năm………chúng tôi xin được báo cáo kết quả 

cuộc đánh giá chất lượng nội bộ được thực hiện trong thời gian từ ngày ……… tháng. 
………năm……… đến ngày ……… tháng. ………năm……… như sau:

Stt

Điều khoản

Mô tả sự không phù hợp

Đánh giá mức độ

Ghi chú:
NCM  Không phù hợp lớn
NCm  Không phù hợp nhỏ
OBS   Lưu ý
Tổng cộng:…………………………………. NC; …………………………………….OBS
Kêt luận:

Đề nghị:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Kính trình

Tổng Giám đốc duyệt

Đại diện lãnh đạo

Nơi gửi:

-

Tổng Giám đốc

-

Các BP liên quan

-

Đại diện lãnh đạo “Lưu”

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1175
2 tài liệu
0
840
9 tài liệu
0
3058
2 tài liệu
0
793
5 tài liệu
0
1917
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1731
3 tài liệu
0
1749
3 tài liệu
0
1206
6 tài liệu
0
2759
1 tài liệu
0
530
3 tài liệu
0
1370
4 tài liệu
0
2161
1 tài liệu
0
571
2 tài liệu
0
789
2 tài liệu
0
820
1 tài liệu
0
493
4 tài liệu
0
1584
4 tài liệu
0
1654

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1175
21/12/2018
2 tài liệu
0
840
21/12/2018
9 tài liệu
0
3058
21/12/2018
2 tài liệu
0
769
21/12/2018
2 tài liệu
0
793
21/12/2018
4 tài liệu
0
1443
21/12/2018
5 tài liệu
0
1917
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1731
22/12/2018
3 tài liệu
0
1749
22/12/2018
3 tài liệu
0
1206
22/12/2018
6 tài liệu
0
2759
21/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
1 tài liệu
0
526
22/12/2018
3 tài liệu
0
1370
22/12/2018
4 tài liệu
0
2161
22/12/2018
1 tài liệu
0
521
22/12/2018
1 tài liệu
0
571
22/12/2018
2 tài liệu
0
789
22/12/2018
2 tài liệu
0
820
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
493
22/12/2018
4 tài liệu
0
1584
22/12/2018
1 tài liệu
0
531
22/12/2018
3 tài liệu
0
1087
21/12/2018
4 tài liệu
0
1654