Tài liệu

0018 - Lich danh gia noi bo 2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Điều
khoả

n

Hoạt động được đánh

giá

Tài liệu 
áp dụng

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

     Phê duyệt

Ngày

tháng

năm

    

 Đại diện lãnh đạo

                Người lập biểu

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
964
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2523
2 tài liệu
0
655
5 tài liệu
0
1585
1 tài liệu
0
496
4 tài liệu
0
1441
3 tài liệu
0
1428
3 tài liệu
0
1006
6 tài liệu
0
2241
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1150
4 tài liệu
0
1841
1 tài liệu
0
472
2 tài liệu
0
644
2 tài liệu
0
660
1 tài liệu
0
421
4 tài liệu
0
1323
4 tài liệu
0
1377

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
964
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2523
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
655
21/12/2018
4 tài liệu
0
1154
21/12/2018
5 tài liệu
0
1585
21/12/2018
1 tài liệu
0
496
22/12/2018
4 tài liệu
0
1441
22/12/2018
3 tài liệu
0
1428
22/12/2018
3 tài liệu
0
1006
22/12/2018
6 tài liệu
0
2241
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
442
22/12/2018
3 tài liệu
0
1150
22/12/2018
4 tài liệu
0
1841
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
2 tài liệu
0
644
22/12/2018
2 tài liệu
0
660
22/12/2018
1 tài liệu
0
383
22/12/2018
1 tài liệu
0
421
22/12/2018
4 tài liệu
0
1323
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
3 tài liệu
0
885
21/12/2018
4 tài liệu
0
1377