Tài liệu

0018 - Lich danh gia noi bo 2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Điều
khoả

n

Hoạt động được đánh

giá

Tài liệu 
áp dụng

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

     Phê duyệt

Ngày

tháng

năm

    

 Đại diện lãnh đạo

                Người lập biểu

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1304
2 tài liệu
0
929
9 tài liệu
0
3411
2 tài liệu
0
875
5 tài liệu
0
2119
1 tài liệu
0
627
4 tài liệu
0
1895
3 tài liệu
0
1955
3 tài liệu
0
1323
6 tài liệu
0
3081
1 tài liệu
0
587
3 tài liệu
0
1527
4 tài liệu
0
2379
1 tài liệu
0
651
2 tài liệu
0
875
2 tài liệu
0
924
1 tài liệu
0
550
4 tài liệu
0
1770
4 tài liệu
0
1808

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1304
21/12/2018
2 tài liệu
0
929
21/12/2018
9 tài liệu
0
3411
21/12/2018
2 tài liệu
0
860
21/12/2018
2 tài liệu
0
875
21/12/2018
4 tài liệu
0
1612
21/12/2018
5 tài liệu
0
2119
21/12/2018
1 tài liệu
0
627
22/12/2018
4 tài liệu
0
1895
22/12/2018
3 tài liệu
0
1955
22/12/2018
3 tài liệu
0
1323
22/12/2018
6 tài liệu
0
3081
21/12/2018
1 tài liệu
0
587
22/12/2018
1 tài liệu
0
586
22/12/2018
3 tài liệu
0
1527
22/12/2018
4 tài liệu
0
2379
22/12/2018
1 tài liệu
0
581
22/12/2018
1 tài liệu
0
651
22/12/2018
2 tài liệu
0
875
22/12/2018
2 tài liệu
0
924
22/12/2018
1 tài liệu
0
533
22/12/2018
1 tài liệu
0
550
22/12/2018
4 tài liệu
0
1770
22/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
3 tài liệu
0
1215
21/12/2018
4 tài liệu
0
1808