Tài liệu

0018 - Lich danh gia noi bo 2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Điều
khoả

n

Hoạt động được đánh

giá

Tài liệu 
áp dụng

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

     Phê duyệt

Ngày

tháng

năm

    

 Đại diện lãnh đạo

                Người lập biểu

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1161
2 tài liệu
0
833
9 tài liệu
0
3027
2 tài liệu
0
788
5 tài liệu
0
1901
1 tài liệu
0
571
4 tài liệu
0
1721
3 tài liệu
0
1733
3 tài liệu
0
1194
6 tài liệu
0
2730
1 tài liệu
0
526
3 tài liệu
0
1361
4 tài liệu
0
2147
1 tài liệu
0
568
2 tài liệu
0
780
2 tài liệu
0
815
1 tài liệu
0
490
4 tài liệu
0
1575
4 tài liệu
0
1645

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1161
21/12/2018
2 tài liệu
0
833
21/12/2018
9 tài liệu
0
3027
21/12/2018
2 tài liệu
0
766
21/12/2018
2 tài liệu
0
788
21/12/2018
4 tài liệu
0
1434
21/12/2018
5 tài liệu
0
1901
21/12/2018
1 tài liệu
0
571
22/12/2018
4 tài liệu
0
1721
22/12/2018
3 tài liệu
0
1733
22/12/2018
3 tài liệu
0
1194
22/12/2018
6 tài liệu
0
2730
21/12/2018
1 tài liệu
0
526
22/12/2018
1 tài liệu
0
521
22/12/2018
3 tài liệu
0
1361
22/12/2018
4 tài liệu
0
2147
22/12/2018
1 tài liệu
0
517
22/12/2018
1 tài liệu
0
568
22/12/2018
2 tài liệu
0
780
22/12/2018
2 tài liệu
0
815
22/12/2018
1 tài liệu
0
471
22/12/2018
1 tài liệu
0
490
22/12/2018
4 tài liệu
0
1575
22/12/2018
1 tài liệu
0
528
22/12/2018
3 tài liệu
0
1079
21/12/2018
4 tài liệu
0
1645