Tài liệu

0018 - Lich danh gia noi bo 2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Điều
khoả

n

Hoạt động được đánh

giá

Tài liệu 
áp dụng

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

     Phê duyệt

Ngày

tháng

năm

    

 Đại diện lãnh đạo

                Người lập biểu

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
672
1 tài liệu
0
711
5 tài liệu
0
2412
4 tài liệu
0
2125
3 tài liệu
0
2259
6 tài liệu
0
3488
3 tài liệu
0
1481
3 tài liệu
0
1725
4 tài liệu
0
2050
4 tài liệu
0
1973
1 tài liệu
0
625
4 tài liệu
0
2624
1 tài liệu
0
742
2 tài liệu
0
987
2 tài liệu
0
1034
2 tài liệu
0
1011
3 tài liệu
0
1477
2 tài liệu
0
1064
9 tài liệu
0
3864

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
672
21/12/2018
1 tài liệu
0
711
21/12/2018
5 tài liệu
0
2412
22/12/2018
4 tài liệu
0
2125
22/12/2018
3 tài liệu
0
2259
22/12/2018
6 tài liệu
0
3488
22/12/2018
3 tài liệu
0
1481
22/12/2018
1 tài liệu
0
669
22/12/2018
3 tài liệu
0
1725
22/12/2018
3 tài liệu
0
1391
22/12/2018
1 tài liệu
0
678
21/12/2018
4 tài liệu
0
2050
22/12/2018
4 tài liệu
0
1973
22/12/2018
1 tài liệu
0
625
22/12/2018
1 tài liệu
0
672
22/12/2018
4 tài liệu
0
2624
22/12/2018
1 tài liệu
0
742
22/12/2018
2 tài liệu
0
987
22/12/2018
1 tài liệu
0
613
22/12/2018
2 tài liệu
0
1034
21/12/2018
4 tài liệu
0
1819
21/12/2018
2 tài liệu
0
1011
21/12/2018
3 tài liệu
0
1477
21/12/2018
2 tài liệu
0
1064
21/12/2018
9 tài liệu
0
3864
21/12/2018
2 tài liệu
0
979