Tài liệu

0017 - phieu ghi chep cua danh gia vien

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU GHI CHÉP CỦA ĐÁNH GIÁ VIÊN

Ngày:
…………………………………………………………………

Đánh giá bộ phận:…………………………………………….
Đánh giá viên:
…………………………………………………..

Ký tên:

Điều

khoản

Chi tiết đánh giá

Nhận xét

Ghi chú

Ghi chú: * Không phù hợp (NCR)
           # Lưu ý: 

 

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1218
2 tài liệu
0
868
9 tài liệu
0
3198
2 tài liệu
0
827
5 tài liệu
0
1992
1 tài liệu
0
590
4 tài liệu
0
1794
3 tài liệu
0
1825
3 tài liệu
0
1255
6 tài liệu
0
2888
1 tài liệu
0
547
3 tài liệu
0
1429
4 tài liệu
0
2245
1 tài liệu
0
594
2 tài liệu
0
823
2 tài liệu
0
871
1 tài liệu
0
510
4 tài liệu
0
1654
4 tài liệu
0
1713

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1218
21/12/2018
2 tài liệu
0
868
21/12/2018
9 tài liệu
0
3198
21/12/2018
2 tài liệu
0
798
21/12/2018
2 tài liệu
0
827
21/12/2018
4 tài liệu
0
1504
21/12/2018
5 tài liệu
0
1992
21/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
4 tài liệu
0
1794
22/12/2018
3 tài liệu
0
1825
22/12/2018
3 tài liệu
0
1255
22/12/2018
6 tài liệu
0
2888
21/12/2018
1 tài liệu
0
547
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
3 tài liệu
0
1429
22/12/2018
4 tài liệu
0
2245
22/12/2018
1 tài liệu
0
540
22/12/2018
1 tài liệu
0
594
22/12/2018
2 tài liệu
0
823
22/12/2018
2 tài liệu
0
871
22/12/2018
1 tài liệu
0
495
22/12/2018
1 tài liệu
0
510
22/12/2018
4 tài liệu
0
1654
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
3 tài liệu
0
1136
21/12/2018
4 tài liệu
0
1713