Tài liệu

0016 - Chuong trinh danh gia noi bo

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1.

Đoàn đánh giá:

Căn cứ lịch đánh giá nội bộ, nhu cầu phát sinh, yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc, 

chương trình đánh giá đợt       năm     tại Công ty như sau:
Thời gian đánh giá: Từ ngày                     đến ngày:
Đoàn đánh giá:

2.

Chương trình đánh giá nội bộ:

 

Stt

Địa điểm đánh

giá/bộ phận được

đánh giá

Phạm vi/hoạt động

được đánh giá

Điều khoản

tiêu chuẩn

Chuyên

gia đánh

giá

Thời gian

Chương trình được thông báo đến tất cả các bộ phận liên quan để chuẩn bị.

Ban Tổng Giám đốc

Ngày    tháng    năm

Duyệt

Người đề nghị

(Đại diện lãnh đạo)

Nơi gởi:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Ban Tổng Giám đốc

-

Các Bộ phận liên quan.

-

Đại diện lãnh đạo “Lưu”

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1173
2 tài liệu
0
837
9 tài liệu
0
3052
2 tài liệu
0
792
5 tài liệu
0
1916
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1746
3 tài liệu
0
1201
6 tài liệu
0
2753
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2159
1 tài liệu
0
570
2 tài liệu
0
788
2 tài liệu
0
820
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1580
4 tài liệu
0
1651

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1173
21/12/2018
2 tài liệu
0
837
21/12/2018
9 tài liệu
0
3052
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
4 tài liệu
0
1442
21/12/2018
5 tài liệu
0
1916
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1746
22/12/2018
3 tài liệu
0
1201
22/12/2018
6 tài liệu
0
2753
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2159
22/12/2018
1 tài liệu
0
520
22/12/2018
1 tài liệu
0
570
22/12/2018
2 tài liệu
0
788
22/12/2018
2 tài liệu
0
820
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1580
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1086
21/12/2018
4 tài liệu
0
1651