Tài liệu

0016 - Chuong trinh danh gia noi bo

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1.

Đoàn đánh giá:

Căn cứ lịch đánh giá nội bộ, nhu cầu phát sinh, yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc, 

chương trình đánh giá đợt       năm     tại Công ty như sau:
Thời gian đánh giá: Từ ngày                     đến ngày:
Đoàn đánh giá:

2.

Chương trình đánh giá nội bộ:

 

Stt

Địa điểm đánh

giá/bộ phận được

đánh giá

Phạm vi/hoạt động

được đánh giá

Điều khoản

tiêu chuẩn

Chuyên

gia đánh

giá

Thời gian

Chương trình được thông báo đến tất cả các bộ phận liên quan để chuẩn bị.

Ban Tổng Giám đốc

Ngày    tháng    năm

Duyệt

Người đề nghị

(Đại diện lãnh đạo)

Nơi gởi:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Ban Tổng Giám đốc

-

Các Bộ phận liên quan.

-

Đại diện lãnh đạo “Lưu”

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
720
5 tài liệu
0
2425
4 tài liệu
0
2138
3 tài liệu
0
2333
6 tài liệu
0
3525
3 tài liệu
0
1495
3 tài liệu
0
1742
4 tài liệu
0
2062
4 tài liệu
0
1985
1 tài liệu
0
630
4 tài liệu
0
2644
1 tài liệu
0
754
2 tài liệu
0
997
2 tài liệu
0
1041
2 tài liệu
0
1019
3 tài liệu
0
1487
2 tài liệu
0
1074
9 tài liệu
0
3889

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
679
21/12/2018
1 tài liệu
0
720
21/12/2018
5 tài liệu
0
2425
22/12/2018
4 tài liệu
0
2138
22/12/2018
3 tài liệu
0
2333
22/12/2018
6 tài liệu
0
3525
22/12/2018
3 tài liệu
0
1495
22/12/2018
1 tài liệu
0
675
22/12/2018
3 tài liệu
0
1742
22/12/2018
3 tài liệu
0
1402
22/12/2018
1 tài liệu
0
688
21/12/2018
4 tài liệu
0
2062
22/12/2018
4 tài liệu
0
1985
22/12/2018
1 tài liệu
0
630
22/12/2018
1 tài liệu
0
683
22/12/2018
4 tài liệu
0
2644
22/12/2018
1 tài liệu
0
754
22/12/2018
2 tài liệu
0
997
22/12/2018
1 tài liệu
0
618
22/12/2018
2 tài liệu
0
1041
21/12/2018
4 tài liệu
0
1835
21/12/2018
2 tài liệu
0
1019
21/12/2018
3 tài liệu
0
1487
21/12/2018
2 tài liệu
0
1074
21/12/2018
9 tài liệu
0
3889
21/12/2018
2 tài liệu
0
988