Tài liệu

0016 - Chuong trinh danh gia noi bo

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1.

Đoàn đánh giá:

Căn cứ lịch đánh giá nội bộ, nhu cầu phát sinh, yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc, 

chương trình đánh giá đợt       năm     tại Công ty như sau:
Thời gian đánh giá: Từ ngày                     đến ngày:
Đoàn đánh giá:

2.

Chương trình đánh giá nội bộ:

 

Stt

Địa điểm đánh

giá/bộ phận được

đánh giá

Phạm vi/hoạt động

được đánh giá

Điều khoản

tiêu chuẩn

Chuyên

gia đánh

giá

Thời gian

Chương trình được thông báo đến tất cả các bộ phận liên quan để chuẩn bị.

Ban Tổng Giám đốc

Ngày    tháng    năm

Duyệt

Người đề nghị

(Đại diện lãnh đạo)

Nơi gởi:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Ban Tổng Giám đốc

-

Các Bộ phận liên quan.

-

Đại diện lãnh đạo “Lưu”

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1309
2 tài liệu
0
934
9 tài liệu
0
3437
2 tài liệu
0
882
5 tài liệu
0
2133
1 tài liệu
0
631
4 tài liệu
0
1906
3 tài liệu
0
1965
3 tài liệu
0
1329
6 tài liệu
0
3093
1 tài liệu
0
589
3 tài liệu
0
1535
4 tài liệu
0
2390
1 tài liệu
0
653
2 tài liệu
0
878
2 tài liệu
0
926
1 tài liệu
0
551
4 tài liệu
0
1774
4 tài liệu
0
1822

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1309
21/12/2018
2 tài liệu
0
934
21/12/2018
9 tài liệu
0
3437
21/12/2018
2 tài liệu
0
866
21/12/2018
2 tài liệu
0
882
21/12/2018
4 tài liệu
0
1617
21/12/2018
5 tài liệu
0
2133
21/12/2018
1 tài liệu
0
631
22/12/2018
4 tài liệu
0
1906
22/12/2018
3 tài liệu
0
1965
22/12/2018
3 tài liệu
0
1329
22/12/2018
6 tài liệu
0
3093
21/12/2018
1 tài liệu
0
589
22/12/2018
1 tài liệu
0
588
22/12/2018
3 tài liệu
0
1535
22/12/2018
4 tài liệu
0
2390
22/12/2018
1 tài liệu
0
586
22/12/2018
1 tài liệu
0
653
22/12/2018
2 tài liệu
0
878
22/12/2018
2 tài liệu
0
926
22/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
4 tài liệu
0
1774
22/12/2018
1 tài liệu
0
592
22/12/2018
3 tài liệu
0
1224
21/12/2018
4 tài liệu
0
1822