Tài liệu

0015 - Thu tuc DGNB

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1. Mục đích:

Thủ tục này được lập ra để thực hiện việc đánh giá các hệ thống quản lý nội

bộ, để đảm bảo rằng việc áp dụng phù hợp với các Hệ thống quản lý tương ứng ở
dạng văn bản, đồng thời đảm bảo hệ thống này phù hợp, thích hợp và có hiệu quả
để đạt được mục tiêu và chính sách của Công ty. 

2. Phạm vi:

Thủ tục này áp dụng cho tất cả các hoạt động đánh giá nội bộ và bao gồm cả

quá trình lập kế hoạch đánh giá, chương trình đánh giá, tiến hành đánh giá, lập
báo cáo và các theo dõi tiếp theo. Đại diện lãnh đạo chịu trách nhiệm kiểm soát
quá trình này.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ sử dụng trong thủ tục này theo các tiêu chuẩn tương ứng 

mà Công ty áp dụng.

3.2 Các từ viết tắt:

ĐGV

: Đánh giá viên

KPH

: Không phù hợp

TBĐG

: Trưởng ban đánh giá

BQLHT

: Ban quản lý hệ thống

4. Nội Dung: 

4.1

Lưu đồ: 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người thực hiện

Công việc

Tài liệu/Biểu mẫu

ĐDLĐ

Ban đánh giá

ĐDLĐ

Ban đánh giá

ĐDLĐ

Ban đánh giá

Bp được đánh giá

Ban đánh giá

Bp được đánh giá

- Lịch đánh giá

- Chương trình đánh giá

- Biểu kiểm tra

- Phiếu CAR 
   

§¸nh gi¸ hµnh 

®ng kh¾c 

phơc

Ph¸t hµnh CAR 
mới

§Ị xut hµnh ®ng 

kh¾c phơc

L­u h s¬

Lịch đánh giá

Phê duyệt

Phª duyƯt

Chun bÞ ®¸nh gi¸

Triển khai đánh giá

Thc hiƯn ®¸nh gi¸

S viƯc 

KPH

Vit b¸o c¸o KPH

Hp kt thĩc

B¸o c¸o 

Kt qu¶ ®¸nh gi¸

Thc hiƯn 

hµnh ®ng kh¾c 

phơc

Hoµn tt ®¸nh gi¸

T×m 

nguyªn 

nh©n

B¸o c¸o §DL§

không

   Đồng 
ý

không

Yêu cầu đánh giá

Báo cáo Tổng |Giác đốc

Chương trình đánh giá

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ban đánh giá

Bp được đánh giá

Ban đánh giá

Bp được đánh giá

Ban đánh giá

Ban đánh giá

NV lưu trữ

- Phiếu CAR mới        

- Báo cáo đánh giá

Xuyên suốt quá trình thực hiện, đánh giá các Hệ thống quản lý nội bộ của

Công ty là cuộc đánh giá độc lập dùng để thu thập các bằng chứng khách quan rằng
các Chính sách, Thủ tục hoặc các yêu cầu đang tồn tại được đáp ứng, bởi vì nó đánh
giá tính hiệu lực và hiệu quả của các Hệ thống quản lý tương ứng.

4.2

Nội dung: 

4.2.1 Kế hoạch đánh giá:

Ít nhất một năm hai lần (hoặc do yêu cầu đột xuất), ĐDLĐ hoặc BQLHT lập kế

hoạch đánh giá nội bộ để xác định xem Hệ thống quản lý: 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
678
1 tài liệu
0
719
5 tài liệu
0
2422
4 tài liệu
0
2135
3 tài liệu
0
2304
6 tài liệu
0
3519
3 tài liệu
0
1490
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2057
4 tài liệu
0
1983
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
2636
1 tài liệu
0
749
2 tài liệu
0
994
2 tài liệu
0
1039
2 tài liệu
0
1019
3 tài liệu
0
1485
2 tài liệu
0
1073
9 tài liệu
0
3882

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
678
21/12/2018
1 tài liệu
0
719
21/12/2018
5 tài liệu
0
2422
22/12/2018
4 tài liệu
0
2135
22/12/2018
3 tài liệu
0
2304
22/12/2018
6 tài liệu
0
3519
22/12/2018
3 tài liệu
0
1490
22/12/2018
1 tài liệu
0
674
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1398
22/12/2018
1 tài liệu
0
686
21/12/2018
4 tài liệu
0
2057
22/12/2018
4 tài liệu
0
1983
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
22/12/2018
4 tài liệu
0
2636
22/12/2018
1 tài liệu
0
749
22/12/2018
2 tài liệu
0
994
22/12/2018
1 tài liệu
0
617
22/12/2018
2 tài liệu
0
1039
21/12/2018
4 tài liệu
0
1829
21/12/2018
2 tài liệu
0
1019
21/12/2018
3 tài liệu
0
1485
21/12/2018
2 tài liệu
0
1073
21/12/2018
9 tài liệu
0
3882
21/12/2018
2 tài liệu
0
987