Tài liệu

0001 So_tay_chat_luong

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

MỤC LỤC

               

  Trang

CHƯƠNG MỞ ĐẦU  Giới thiệu về Công ty

5

CHƯƠNG 1

Phạm vi áp dụng

7

Phạm vi 

7

Loại trừ

7

CHƯƠNG 2

Tiêu chuẩn tham khảo

8

CHƯƠNG 3

Thuật ngữ và định nghĩa

8

CHƯƠNG 4

Hệ thống quản lý chất lượng

9

Các yêu cầu chung 

9

Yêu cầu về hệ thống tài liệu

9

CHƯƠNG 5 

Trách nhiệm của lãnh đạo

11

Cam kết của lãnh đạo

11

Hướng vào khách hàng 

11

Chính sách chất lượng

12

Hoạch định

12

Trách nhiệm quyền hạn và trao đổi thông tin 

13

Xem xét của lãnh đạo 

15

CHƯƠNG 6 

Quản lý nguồn lực

16

Cung cấp nguồn lực

16

Nguồn nhân lực

16

Cơ sở hạ tầng

16

Môi trường làm việc

16

CHƯƠNG 7 

Tạo sản phẩm 

18

Hoạch định việc tạo sản phẩm 

18

Các quá trình liên quan đến khách hàng

18

Thiết kế và phát triển

18

Mua hàng

19

Sản xuất và cung cấp dịch vụ

19

Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường

20

CHƯƠNG 8  

Đo lường, phân tích và cải tiến 

21

Khái quát

21

Theo dõi và đo lường 

21

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

22

Phân tích dữ liệu

23

Cải tiến 

23

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

Tên Công ty

: 

     Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Email

I. Sự hình thành Công ty 

II. Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:

III. Định hướng phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 201x:

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG 1

PHẠM VI ÁP DỤNG

-

Sổ tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Hệ
thống quản lý chất lượng của Công ty được mô tả trong sổ tay này đáp ứng theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2000.

-

Trong sổ tay này cũng mô tả trách nhiệm–quyền hạn của các cán bộ quản lý và nhân viên đối
với chất lượng, cách thức đáp ứng của Công ty đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2000 và cách thức đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như đáp ứng các yêu cầu của
luật định.

-

Sổ tay này được kiểm soát theo Thủ tục kiểm soát tài liệu

.

1. Phạm vi áp dụng:

-

Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong Sổ tay chất lượng này được xây dựng và áp
dụng tại Trụ sở của Công ty tại số: và chi nhánh tại số. 

-

Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong STCL này được xây dựng và áp dụng cho các
hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm ngành dệt, nhuộm, thêu, may. 

2. Các loại trừ:

-

Hiện Công ty không có quá trình đặc biệt, nên Công ty không xem xét các vấn đề liên quan để
xác định giá trị sử dụng theo 7.5.2.

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
992
6 tài liệu
0
1767
2 tài liệu
0
706
9 tài liệu
0
2607
2 tài liệu
0
675
5 tài liệu
0
1636
1 tài liệu
0
509
4 tài liệu
0
1493
3 tài liệu
0
1508
3 tài liệu
0
1034
6 tài liệu
0
2359
3 tài liệu
0
1190
4 tài liệu
0
1913
1 tài liệu
0
489
2 tài liệu
0
668
2 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
435
4 tài liệu
0
1369
4 tài liệu
0
1424

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
992
21/12/2018
6 tài liệu
0
1767
21/12/2018
2 tài liệu
0
706
21/12/2018
9 tài liệu
0
2607
21/12/2018
2 tài liệu
0
647
21/12/2018
2 tài liệu
0
675
21/12/2018
4 tài liệu
0
1206
21/12/2018
5 tài liệu
0
1636
21/12/2018
1 tài liệu
0
509
22/12/2018
4 tài liệu
0
1493
22/12/2018
3 tài liệu
0
1508
22/12/2018
3 tài liệu
0
1034
22/12/2018
6 tài liệu
0
2359
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1190
22/12/2018
4 tài liệu
0
1913
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
1 tài liệu
0
489
22/12/2018
2 tài liệu
0
668
22/12/2018
2 tài liệu
0
679
22/12/2018
1 tài liệu
0
400
22/12/2018
1 tài liệu
0
435
22/12/2018
4 tài liệu
0
1369
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
919
21/12/2018
4 tài liệu
0
1424