Tài liệu

00 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

       Số:…QTTD/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

 

QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG

1.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

THAM CHIẾU

Phòng QLNS/Các

đơn vị

Xem điểm 6.1

Phòng QLNS

Xem điểm 6.2

TGĐ/HĐQT

Xem điểm 6.3

Phòng QLNS/Bộ

phận văn phòng

các đơn vị không

thuộc Hà nội

Xem điểm 6.4

TGĐ

Xem điểm 6.5

Phòng QLNS/Bộ

phận văn phòng

các đơn vị không

thuộc Hà nội

Xem điểm 6.6

Xem điểm 6.7

background image

       Số:…QTTD/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

Xem điểm 6.8

Xem điểm 6.9

Phòng QLNS/Bộ

phận văn phòng

các đơn vị không

thuộc Hà nội/các

đơn vị

Xem điểm 6.10

2.

DIỄN GIẢI THỰC HIỆN

2.1.

Xác định nhu cầu tuyển dụng

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh, hàng năm các đơn vị trong toàn Hệ thống Công ty XYZ  lập kế hoạch

nhân sự của đơn vị theo mẫu có mã hiệu MB-TDNS/01 và gửi về Phòng QLNS trước ngày 20
tháng 11.

2.2.

Lập kế hoạch nhân sự

Phòng QLNS có trách nhiệm xem xét và tổng hợp kế hoạch nhân sự của các đơn vị, trên cơ sở đó xác

định nhu cầu về nhân sự của Công ty XYZ  trong năm kế hoạch, xây dựng dự thảo kế hoạch
nhân sự của cả Hệ thống theo mẫu có mã hiệu MB-TDNS/02 trình lên TGĐ xem xét và phê
duyệt.

2.3.

Phê duyệt kế hoạch Nhân sự

Dự thảo Kế hoạch Nhân sự sau khi đã được TGĐ xem xét và phê duyệt sẽ chính thức được trình lên

HĐQT xem xét và phê duyệt.

Sau khi kế hoạch nhân sự đã được HĐQT phê duyệt, TGĐ sẽ thông báo định biên của các đơn vị trong

năm kế hoạch theo mẫu có mã hiệu MB-TDNS/03.

2.4.

Lập kế hoạch tuyển dụng

2.4.1.

TGĐ ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, thành phần được xác định như sau:

Hội đồng tuyển dụng tại Hội sở thực hiện việc tuyển dụng Cán bộ Nhân viên cho các đơn vị thuộc khu

vực Hà Nội, thành phần gồm:

background image

       Số:…QTTD/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

-

Chủ tịch Hội đồng là: TGĐ.

-

Các thành viên khác: Ban TGĐ, Trưởng Phòng QLNS và Trưởng các Phòng/Ban chuyên
môn nghiệp vụ có liên quan.

Hội đồng tuyển dụng tại các Chi nhánh không thuộc khu vực Hà Nội gồm:

-

Theo sự uỷ quyền của TGĐ, Giám đốc Chi nhánh là Chủ tịch.

-

Các thành viên khác: Trưởng Phòng QLNS – Hội sở, Phó giám đốc Chi nhánh, Trưởng các
Phòng/Ban chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan và Phụ trách công tác Văn phòng tại Chi
nhánh. 

2.4.2.

Trước khi lập kế hoạch tuyển dụng, Phòng QLNS cần phối hợp với các đơn vị muốn tuyển dụng
kiểm tra lại nhu cầu tuyển dụng:

Nếu vị trí tuyển dụng là chưa cần thiết, Ngân hàng có thể thay thế bằng cách mở rộng công việc (giao

thêm nhiệm vụ cho CBNV hiện tại và đào tạo lại để họ có thể thực hiện tốt công việc được giao).

Nếu vị trí tuyển dụng là cần thiết, Phòng QLNS sẽ rà soát lại các vị trí cần tuyển dụng đã có Bản mô tả

công việc  hay chưa, nếu chưa có, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phòng
QLNS để xây dựng tài liệu này.

2.4.3.

Căn cứ vào định biên đã được phê duyệt, Phòng QLNS có trách nhiệm lập kế hoạch tuyển dụng
cho các đơn vị thuộc khu vực Hà Nội.

2.4.4.

Bộ phận Văn phòng tại các Chi nhánh không thuộc khu vực Hà Nội có trách nhiệm lập kế hoạch
tuyển dụng của Chi nhánh và gửi về Phòng QLNS xem xét và tổng hợp.

2.5.

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng được Phòng QLNS trình lên TGĐ xem xét và phê duyệt trước khi cho tổ chức thực

hiện.

2.6.

Thông báo tuyển dụng

Sau khi kế hoạch tuyển dụng đã được TGĐ xem xét và phê duyệt, Phòng QLNS thuộc Hội sở, bộ phận

Văn Phòng thuộc các Chi nhánh  không thuộc khu vực Hà Nội có trách nhiệm:
-

Thông báo tuyển dụng công khai trong nội bộ Ngân hàng.

-

Quảng cáo trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

-

Liên hệ với các trường đại học, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành mà Ngân hàng
muốn tuyển dụng hoặc các Công ty tư vấn và môi giới về lao động, Trung tâm xúc tiến
việc làm (khi thấy cần thiết). 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5706