Tài liệu

00 Quy trình thủ tục đánh giá nhà cung ứng

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…TTĐG/2016

   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                           Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2016

                                 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT NHÀ CUNG ỨNG

                           

IV – NỘI DUNG:

1. Lưu đồ:

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Nhân viên

Nhân viên

Trưởng phòng

Trưởng phòng, 
Nhân viên

Trưởng phòng, 

Trưởng phòng

Giám Đốc

Nhân viên

Biễu mẫu danh 
sách nhà cung ứng
ban đầu
1/BM-TTDGNCU

Tiêu chuẩn đánh 
giá nhà cung ứng
2/BM-TTDGNCU

Danh sách nhà 
cung ứng chính 
thức
3/BM-TTDGNCU

Yêu cầu đánh giá 

nhà cung ứng

Thu thập thông tin

Danh sách NCU ban đầu

Lập tiêu chí đánh giá

Tiến hành đánh giá

Lựa chọn NCU chính thức

Trình GĐ phê duyệt

background image

2. Giải thích các bước đánh giá:

a> Thu thập thông tin về nhà cung ứng:

Do có nhiều nhà cung ứng cùng cung cấp một hoặc nhiều chủng loại sản phẩm giống nhau, nên để

có quyết định chính xác trong mối quan hệ hợp tác, Công ty thu thập các thông tin từ nhà cung ứng thông
qua:

- Hệ thống quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình.   
- Catalogue chào hàng của nhà cung ứng.
- Trực tiếp liên hệ tại cơ sở nhà cung ứng.
- Sự giới thiệu của các đơn vị khác có liên quan….

b> Lập danh sách nhà cung ứng ban đầu:

Các nhà cung ứng được cập nhật vào danh sách nhà cung ứng ban đầu, người đánh giá phải thu thập

đầy đủ thông tin theo biểu mẫu mã số: 1/BM-TTDGNCU.

c> Lập tiêu chí đánh giá:

Để đánh giá nhà cung ứng, Công ty xem xét các vấn đề liên quan đến nhà cung ứng như sau:

STT

TIÊU THỨC

ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM

TRỌNG

SỐ

0,5-1

1,5-2

2,5-3

1

Chất lượng sản 
phẩm

Có sai sót ngoài 
quy định tạmchấp 
nhận được

Sai sót trong 
phạm vi cho 
phép

Đúng với thỏa 
thuận

4

2

Thời gian giao 
hàng

Chậm 2 ngày

Chậm 1 ngày

Giao đúng thời 
gian yêu cầu

4

3

Giá bán

Gía bán lẻ

Giá bán sĩ

Có chiết khấu 
theo số lượng

4

4

Phương thức 
thanh toán

Trả ngay

Trả chậm 07 
đến 10 ngày

Trả chậm 15 đến 
20 ngày

2

5

Phương thức 
giao hàng 

Giao tại kho bên 
bán trong TP

Giao tại kho 
bên bán trong

Giao tại cty

1

background image

TP

6

Sự phản hồi đối 
với những sự cố 
phát sinh

Trên 8 tiếng

Từ 4 đến 8 
tiếng

Dưới 4 tiếng

1

7

Thời hạn đã giao 
dịch 

Dưới 1 năm

Từ 01 đến 03 Từ 03 năm trở 

lên

1

8

Quy mô sản xuất Hàng chợ

Cơ sở sản 
xuất

Công ty

1

9

Số lượng hàng 
hóa tối đa đáp 
ứng yêu cầu 
công ty 

Chỉ đáp ứng < 
50% số lượng

Đáp ứng từ 
50 -< 100%

Không giới hạn

1

Tổng cộng

19

Ghi chú: Đối với  nhà cung ứng mới, không đánh giá tiêu chuẩn trong phần stt là: 1, 2, 6.
Nhà cung ứng được chọn phải đáp ứng đủ 02 điều kiện:

- Điểm trung bình > 1.5 điểm. Điểm trung bình = (Tổng điểm * hệ số ) / tổng hệ số.
- Điểm chất lượng > 1.5 điểm

Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện theo biểu mẫu: 2/BM-TTDGNCU.

d> Tiến hành đánh giá NCU theo tiêu chí đã chọn.

-

Sau khi xem xét và đánh giá tiềm năng của từng nhà cung ứng, Người đuợc phân công đánh giá sẽ
tiến hành phân loại chọn lọc nhà cung ứng dựa vào tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, các chuẩn
mực lựa chọn, đánh giá và đánh giá lại.  

-

Thăm quan nhà xưởng và đánh giá trực tiếp sơ sở vật chất, giấy phép thành lập, kinh doanh và khả
năng của nhà cung ứng.

e> Lập danh sách nhà cung ứng chính thức:

Danh sách nhà cung ứng được chọn phải lập theo thứ tự từ kết quả đánh giá theo biểu mẫu mã số:

3/BM-TTDGNCU.

f>

Trình Giám Đốc duyệt danh sách NCU chính thức:

Giám Đốc sẽ xem xét tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, nếu không đồng ý thì thực hiện đánh giá

lại, nếu đồng ý sẽ phê duyệt cho lập danh sách các nhà cung ứng được chọn lựa.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5141
3 tài liệu
0
2868
3 tài liệu
0
2911
6 tài liệu
0
8345
7 tài liệu
0
10637
4 tài liệu
0
6057
1 tài liệu
0
950
1 tài liệu
0
1058

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11008
20/12/2018
6 tài liệu
0
5141
20/12/2018
3 tài liệu
0
2868
20/12/2018
3 tài liệu
0
2911
20/12/2018
6 tài liệu
0
8345
20/12/2018
1 tài liệu
0
1026
20/12/2018
7 tài liệu
0
10637
20/12/2018
4 tài liệu
0
6057
20/12/2018
1 tài liệu
0
950
20/12/2018
1 tài liệu
0
1058
20/12/2018
0 tài liệu
0
0