Tài liệu

00 Quy trình bảo trì thiết bị

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BTTB/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢO TRÌ THIẾT BỊ

1. Nội dung

 

background image

1.1 Thuyết minh  nội dung lưu đồ:

a> Lập Danh mục:  Phòng HCNS lập tất cả các thiết bị máy móc hiện đang sử dụng phù hợp đối với các

yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, nhân viên bảo trì phối hợp cùng Trưởng bộ phận sử dụng tài
sản lập danh mục từng loại thiết bị riêng biệt để theo dõi và để chuẩn bị thay thế hoặc sửa chữa, trình
Giám đốc Công ty phê duyệt theo biểu mẫu: 1/BM-TTBT.  Khi phát sinh các loại máy móc, trang
thiết bị mới, nhân viên bảo trì tiến hành cập nhất vào danh mục móc móc thiết bị vào cuối tháng.

b> Lập kế hoạch khảo sát:  Căn cứ những máy móc thiết bị đang sử dụng, và tùy theo tính năng và công

năng cuả thiết bị chuyên dùng, nhân viên bảo trì sẽ lên kế hoạch khảo sát, từ đó xác định loại máy

 

Người thực hiện

Quy trình

Tài liệu – Biểu mẩu

Nhân viên bảo trì

TP HCNS,GĐ Cty

Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

TP HCNS, GĐ Cty

Nhân viên bảo trì

TP HCNS, GĐ Cty

Nhân viên bảo trì

TP HCNS,Trưởng bộ phận

Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

Danh mục thiết bị máy móc: 
1/BM-TTBT

Bảng kế hoạch khảo sát

Lịch bảo trì: 2/BM-TTBT

Phiếu lí lịch máy: 3/BM-
TTBT

Yêu cầu BTTB

Lập DM thiết bị

Lập kế hoạch khảo sát

Tiến hành khảo sát

Lập lịch kế hoạch bảo trì

Dự trù vật tư

Thực hiện

Cập nhật hồ sơ

Lưu HS

background image

móc nào phục vụ cho yêu cầu sản phẩm thiết thực và đưa ra qui định thời gian bảo dưỡng định kỳ
hoặc thường xuyên tùy vào mức độ sử dụng hàng ngày.

c> Tiến hành khảo sát:   Căn cứ vào kế hoạch khảo sát, nhân viên bảo trì sẽ tiến hành khảo sát thực tế

những máy móc thiết bị và ghi nhận rõ:

 Thời gian đã sử dụng;
 Thời gian bảo trì trước đó;
 Tình trạng hư hỏng trước đó;
 Hiện trạng của máy móc thiết bị;
 Cần sửa chữa hay thay thế hoặc bảo dưỡng.
 Các chi tiết bị mất mát, hư hỏng
 Nêu rõ số lượng, chủng loại thiết bị hiện có.

Việc đánh giá hiện trạng của tài sản do Phòng HCNS thực hiện, có phối hợp với Trưởng các bộ phận,

cá nhân quản lý tài sản trực tiếp và sự hỗ trợ của nhà cung cấp.

d> Lập lịch bảo trì:   Sau khi khảo sát và giám định, nhân viên bảo trì xem xét thời gian sử dụng của từng

loại máy nào phục vụ nhiều hay ít mà tiến hành lập lịch bảo trì cụ thể cho từng loại TBMM.    Sau khi
đã xác định công dụng và tính chất quan trọng thời gian phục vụ trong sản xuất kinh doanh, nhân viên
bảo trì lên kế hoạch bảo trì hay sửa chữa của từng loại TBMM theo qui định của nhà thiết kế và /hoặc
của công ty. 

e> Dự trù vật tư:   Khi đã lập kế hoạch bảo dưỡng hay sửa chữa, nhân viên bảo trì kiểm tra xác định

nguyên nhân dẫn đến hư hỏng của thiết bị, lập bảng đề nghị dự trù vật tư để cung cấp các phụ kiện
của loại thiết bị cần sửa chữa với thời gian cần cung cấp, song song có sự giám sát và kiểm tra của
trưởng bộ phận nơi sử dụng TBMM.

f>

Thực hiện:   Khi đã lên dự trù vật tư và được cung cấp, nhân viên bảo trì tiến hành sửa chữa dựa trên
bản kế hoạch được lập và duyệt sửa chữa. Khi đã bảo trì xong, nhân viên bảo trì phối hợp với Trưởng
bộ phận sử dụng lập biên bản nghiệm thu và đánh giá chất lượng của TBMM đuợc đưa vào vận hành,
trong đó phải ghi nhận cụ thể về tình trạng máy móc đã được thay thế.

g> Cập nhật hồ sơ:   Khi sửa chữa bảo trì xong, nhân viên bảo trì lập hồ sơ của từng loại máy móc nào

sửa chữa những phụ kiện gì và trong thời gian sử dụng bao lâu  đồng thờiø lập bản lý lịch của từng
loại máy móc đó và đưa vào lưu trữ.

1.2 Bảo trì định kỳ:

-

Theo kế hoạch bảo trì được phê duyệt, 

nhân viên 

bảo trì tiến hành tự bảo trì hoặc mời đơn vị bảo trì

thuê ngoài đến bảo trì.

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5191
3 tài liệu
0
2886
3 tài liệu
0
2939
6 tài liệu
0
8393
7 tài liệu
0
10701
4 tài liệu
0
6123
1 tài liệu
0
960
1 tài liệu
0
1066

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
5191
20/12/2018
4 tài liệu
0
12652
20/12/2018
3 tài liệu
0
2886
20/12/2018
3 tài liệu
0
2939
20/12/2018
6 tài liệu
0
8393
20/12/2018
1 tài liệu
0
1033
20/12/2018
7 tài liệu
0
10701
20/12/2018
4 tài liệu
0
6123
20/12/2018
1 tài liệu
0
960
20/12/2018
1 tài liệu
0
1066
20/12/2018
0 tài liệu
0
0