Tài liệu

00 Quy định quản lý và sử dụng văn phòng phẩm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…QĐQLVSDVPP/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

 VĂN PHÒNG PHẨM

I  - MỤC ĐÍCH:

Quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ nhu cầu, sử dụng tiết kiệm.

II –   PHẠM VI:

Quy định này áp dụng cho việc quản lý và sử dụng văn phòng phẩm trong công ty .

III – ĐĨNH NGHĨA:

-

VPP: “văn phòng phẩm”

IV – NỘI DUNG:

1.

Định mức sử dụng:

-

Mỗi loại VPP phải có định mức sử dụng.  Phòng HCNS lập định mức sử dụng tạm tính, định mức sử dụng tạm
tính được thảo luận thống nhất với Trưởng bộ phận, sau đó chuyển BGĐ Công ty duyệt.

-

Hàng quý, Phòng HCNS có trách nhiệm rà soát lại định mức sử dụng VPP cho phù hợp, trường hợp do có sự
thay đổi, Trưởng bộ phận đề nghị Phòng HCNS cùng nghiên cứu để thay đổi định mức. 

2.

Cấp phát định kỳ:

-

Trước ngày 28 hàng tháng, các bộ phận lập giấy đề nghị VPP của tháng sau theo biểu mẫu: 1/BM – QDQLVVP,
chuyển Trưởng bộ phận duyệt, sau đó chuyển Phòng HCNS xem xét.

-

Phòng HCNS có trách nhiệm kiểm tra định mức sử dụng theo quy định, nếu không đúng thì chuyển cho bộ phận
đề nghị chỉnh sửa lại, nếu đúng thì chuyển BGĐ duyệt.

-

Căn cứ trên giấy đề nghị được duyệt, Phòng HCNS tiến hành liên hệ nhà cung ứng để mua VPP theo yêu cầu.  

-

VPP được mua làm 02 lần, lần 1 từ ngày 01 – ngày 05 của tháng, lần 2 từ ngày 15 – 20 của tháng.  Mỗi lần mua
bằng 60 % tổng nhu cầu của tháng (mức tồn kho là 20 %).

-

Việc cấp phát thực hiện làm 02 lần, lần 1 từ ngày 01 – ngày 05 của tháng, lần 2 từ ngày 15 – 20 của tháng. Mỗi
lần cấp phát bằng 50 % nhu cầu của tháng.  Sau khi kiểm tra xong thì người nhận VPP ký tên vào thẻ kho mã số:
2/BM-QDQLVVP.

3.

Cấp phát đột xuất:

 

background image

-

Khi có nhu cầu VPP đột xuất, người có nhu cầu lập giấy đề nghị VPP theo biểu mẫu: 1/BM – QDQLVVP,
chuyển Trưởng bộ phận duyệt, sau đó chuyển Phòng HCNS xem xét.

-

Phòng HCNS có trách nhiệm kiểm tra định mức sử dụng theo quy định, nếu không đúng thì chuyển cho bộ phận
đề nghị chỉnh sửa lại, nếu đúng thì chuyển BGĐ duyệt.

-

Căn cứ trên giấy đề nghị được duyệt, Phòng HCNS tiến hành liên hệ nhà cung ứng để mua VPP theo yêu cầu.  

-

VPP được cấp phát ngay sau khi nhận về cho người sử dụng. Việc cấp phát cũng phải ký nhận vào thẻ kho.

3.  Quản lý và sử dụng VPP:

-

CNV được cấp phát VPP phục vụ cho công việc được giao trên cơ sở đúng mục đích sử dụng, sử dụng tiết kiệm,
tránh lãng phí.

-

Trưởng bộ phận là người chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra trực tiếp việc sử dụng VPP của CNV trực
thuộc.

-

Phòng HCNS có trách nhiệm lập thẻ kho theo dõi sử dụng VPP trong công ty. Đảm bảo định mức tồn kho là 20
%. 

V. Tài liệu tham khảo: không có.

VI. Phụ Lục: 

Giấy đề nghị VPP 
Thẻ kho VPP  

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
4571
3 tài liệu
0
2557
3 tài liệu
0
2633
6 tài liệu
0
7643
7 tài liệu
0
9612
1 tài liệu
0
852
1 tài liệu
0
967

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
9950
20/12/2018
6 tài liệu
0
4571
20/12/2018
4 tài liệu
0
11431
20/12/2018
3 tài liệu
0
2557
20/12/2018
3 tài liệu
0
2633
20/12/2018
6 tài liệu
0
7643
20/12/2018
1 tài liệu
0
937
20/12/2018
7 tài liệu
0
9612
20/12/2018
1 tài liệu
0
852
20/12/2018
1 tài liệu
0
967
20/12/2018
0 tài liệu
0
0