Tài liệu

00 Quy định đánh giá công việc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…QDĐGCV/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực 

hiện công việc như sau:

1.

Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để tính điểm 
đánh giá của từng nhân viên.

2.

Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do 
Trưởng bộ phận thực hiện.

3.

Nội dung đánh giá:

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm

1-3

3-5

5-6.5

6.5-8

8-10

Chất lượng công việc

Không đảm 
bảo theo yêu 
cầu 3 lần trở 
lên/tháng 
hoặc 1-2 lần 
nhưng ảnh 
hưởng 
nghiêm trọng
đến công ty.

Không đảm 
bảo theo yêu 
cầu 1- 2 
lần/tháng.

Đảm bảo 
theo đúng 
yêu cầu

Đảm bảo 
công việc có 
chất lượng 
tốt, được 
khách hàng, 
đồng nghiệm 
đánh giá cao.

Hoàn thành 
công việc với
chất lượng 
tốt, đem lại 
giá trị cao 
cho công ty.

Thời gian hoàn thành 
công việc

Không hoàn 
thành công 
việc không 
đúng thời hạn
3 lần trở 
lên/tháng 
Hoặc không 
hoàn thành 1-
2 lần/tháng, 
nhưng ảnh 
hưởng 
nghiệm 
trọng.

Không hoàn 
thành công 
việc không 
đúng thời hạn
1 - 2 
lần/tháng

Hoàn thành 
công việc 
đúng thời hạn

Hoàn thành 
công việc 
trước thời 
hạn

Hoàn thành 
công việc 
trước thời 
hạn, việc 
hoàn thành 
trước thời 
hạn mang lại 
giá trị cao 
cho cty.

Cải tiến

0 tính

0 tính

Mặc định 
được 5 điểm, 
nếu có có tiến
nhỏ

Có cải tiến, 
quy giá trị 
lớn hơn 1 
triệu hoặc có 
giá trị

Cải tiến có 
giá trị lớn 
hơn 5 triệu.

Quy định

Vi phạm quy 
định ở mức 
nghiêm 

Vi phạm quy 
định ở mức 
nghiêm 

Vi phạm quy 
định không 
nghiệm trọng

Không vi 
phạm

Không vi 
phạm + phát 
hiện ra vi 

background image

trong, 2 
lần/tháng

trong, 1 
lần/tháng. 
Hoặc Vi 
phạm quy 
định không 
nghiệm trọng
2 lần trở 
lên /tháng

1 lần/tháng

phạm

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG……..NĂM………

Stt

Họ tên

Chất

lượng

Thời

gian

Cải

tiến

Quy

định

Tổng

điểm

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ghi chú:

Mức điểm cho mỗi phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định là từ 1 đến 10 điểm trong đó 10
điểm là điểm tuyệt đối, 5 điểm là điểm đạt trung bình.

Tổng điểm bằng  = ( chất lượng * 1 + thời gian * 1 + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) / 4

Trong một đơn vị thì bao giờ cũng có 10 % những người không được thưởng và không quá 10 % số
người đạt mức thưởng cao nhất.

2

background image

Ngày     tháng       năm

Phòng Nhân sự

Trưởng bộ phận

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan