Tài liệu

00 Qui trình thử việc

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                   

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Lựa chọn được các nhân viên phù hợp theo chiến lược, kế hoạch tuyển dụng của công ty.

II/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Ký hợp đồng thử việc

-

Sau khi đã gửi thông báo tuyển dụng cho ứng viên, chậm nhất sau 2 ngày thì nhân viên nhân sự 
phải gọi điện cho ứng viên để xác nhận thông tin và mời ứng viên đến công ty để làm thủ tục ký
hợp đồng thử việc.

-

Trường hợp ứng viên đồng ý, phòng nhân sự thảo quyết định tiếp nhận theo mẫu: NS – 03 – 
BM01 trình GD ký.

-

Khi ứng viên đến, nhân viên nhân sự cần giải thích các điều khoản hợp đồng thử việc cho ứng 
viên biết, trường hợp ứng viên đồng ý thì nhân viên nhân sự tổ chức ký hợp đồng thử việc, 
chuyển lại cho ứng viên một bản chính và lưu một bản.

-

Nhân viên nhân sự lập kế hoach chuẩn bị thử việc theo mẫu: NS – 03 – BM02 và chuyển lại cho
ứng viên, sau đó copy các bảng gửi cho: quản lý trực tiếp, quản lý gián tiếp, bộ phận bảo vệ và 
lưu một bản (kèm theo quyết định tiếp nhận).

-

Đối với các trường hợp ký hợp đồng chính thức ngay mà không qua thử việc thì phòng nhân sự 
tổ chức thực hiện hợp đồng chính thức ngay. Tuy nhiên trong trường hợp này vẫn cần các công 
việc: học nội quy, chuyên môn, họp giới thiệu, giao việc, giao tài sản công cụ…theo quy trình 
đào tạo hội nhập.

2. Chuẩn bị thử việc:

Căn cứ hợp đồng thử việc và chương trình thử việc, nhân viên nhân sự phối hợp với các bộ phận

khác thực hiện như sau:

-

Chuẩn bị các công cụ phương tiện cho nhân viên mới.

-

Phối hợp với quản lý của nhân viên để chuẩn bị chương trình thử việc, đào tạo. Bộ phận quản lý
nhân viên phải lập chương trình thử việc trước theo mẫu: NS – 03 – BM03.

________________________________________________________________________________________________

Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép ABC  do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay
toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

                                                                                                                                                                    Số trang   1 / 5

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                   

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

-

Chuẩn bị các nội dung huấn luyện nội quy, quy chế.

3. Giới thiệu nhân sự:

-

Phòng nhân sự phải tổ chức buổi họp giới thiệu nhân sự mới cho nhân viên mới. Thành phần 
tham gia gồm có: nhân viên mới, phòng nhân sự, các nhân viên liên quan, quản lý trực tiếp.

-

Trong buổi họp giới thiệu thực hiện các công việc theo trình tự như sau:

+    Nêu lý do buổi họp.

+    Công bố quyết định tiếp nhận.

+    Giới thiệu về ứng viên mới.

+    Giới thiệu về các cá nhân liên quan và chức danh, công việc tóm tắt.

4. Bàn giao khu vực làm việc và các công cụ cần thiết.

-

Phòng  NS phối hợp trưởng bộ phận tổ chức bàn giao các công cụ, bàn ghế làm việc cho nhân 
sự mới.

-

Việc bàn giao phải được lập theo mẫu: NS – 03 – BM04 và chuyển về phòng nhân sự lưu 01 
bản.

5. Học về nội quy, quy chế:

-

Sau khi được bàn giao đầy đủ các công cụ, nhân sự mới được học về các nội quy, quy chế theo 
quy định của công ty.

-

Nhân viên mới phải trải qua việc học về các quy chế theo chương trình đào tạo dành cho chứng 
danh tương ứng theo quy trình đào tạo hội nhập.

-

Quá trình đào tạo gồm có: nhân viên nhân sự hướng dẫn các loại quy chế, nhân viên tự đọc, sau 
đó nhân viên nhân sự giải thích các nội dung trong quy chế và tổ chức ký biên bản đào tạo.

6. Giao việc:

-

Sau khi học về nội quy, nhân viên nhân sự chuyển bảng mô tả công việc cho nhân viên mới, 
nhân viên mới có trách nhiệm chuyển cho quản lý trực tiếp.

-

Quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm giải thích các nội dung trong bảng mô tả công việc, sau đó ký
nhận và chuyển trả lại nhân viên. Nhân viên có trách nhiệm trả lại bảng mô tả cho phòng nhân 
sự (có đầy đủ chữ ký) ít nhất 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được.

________________________________________________________________________________________________

Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép ABC  do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay
toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 5

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                   

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

-

Sau khi giải thích bản mô tả công việc, quản lý trực tiếp gửi chương trình thử việc cho nhân 
viên ký nhận (một bản phải chuyển cho quản lý gián tiếp) và giải thích các nội dung trong bảng 
giao việc. Biên bản giao việc thực hiện theo biểu mẫu: NS – 03 – BM05.

-

Quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên theo kế hoạch đào tạo 
chuyên môn dành cho chức danh đó

7. Đánh giá thử việc

-

Tối đa trước khi hết thời hạn thử việc 5 ngày (đối với thời gian thử việc 1 tháng), 15 ngày (với
thời gian thử việc 2 tháng), quản lý trực tiếp có trách nhiệm nhận xét kết qủa thử việc phiếu
đánh giá nhân viên mới theo mẫu: NS – 03 – BM06.

-

Biên bản nhân xét phái có chữ ký của quản lý gián tiếp và quản lý cấp Phòng/Ban sau đó
chuyển về Phòng NS.

-

Nếu hết thời hạn thử việc mà Bộ phận sử dụng không có nhận xét thử việc thì coi như Bộ phận
đó đã chấp nhận người thử việc vào làm việc chính thức.

-

Đối với các trường hợp không đạt yêu cầu, Phòng NS mời người lao động lên để giải thích nội
dung đánh giá và thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc, hướng dẫn thủ tục thanh toán lương
thử việc cho ứng viên.

8. Ký hợp đồng tuyển dụng.

-

Phòng NS thông báo cho Trưởng bộ phận để mời người lao động ký kết hợp đồng lao động
chính thức theo quy định của nhà nước, theo mẫu NS – 03 – BM07

-

Phòng NS tiến hành làm các thủ tục để tiến hành ký hợp đồng lao động chính thức với ứng viên.

V/ BIỂU MẪU KÈM THEO:

1. Quyết định tiếp nhận CBCNV

mã số: NS – 03 – BM01

2. Hợp đồng thử việc

mã số: NS – 03 – BM02

3. Kế hoạch chuẩn bị thử việc

mã số: NS – 03 – BM03

4. Biên bản giao công cụ, tài sản

mã số: NS – 03 – BM04

5. Chương trình thử việc

mã số: NS – 03 – BM05

6. Biên bản đánh giá thử việc

mã số: NS – 03 – BM06

7. Hợp đồng lao động

mã số: NS – 03 – BM07

-----------------------   

--------------------------

________________________________________________________________________________________________

Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép ABC  do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay
toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8810
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5228
05/10/2018
10 tài liệu
0
6438
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
975
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1912
05/10/2018
3 tài liệu
0
1888
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4362