Tài liệu

00 Hướng dẫn phát triển khung năng lực

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

Vaên phoøng Chöông trình Vieät Ñöùc veà Phaùt trieån DNNVV

84 Ngoïc Khaùnh, Haø Noäi 
ÑT: (84-4) 

7710073 

Fax: (84-4) 

7710076 

Email: office.sme@gtz-vietnam.com.vn 
Website: www.gtz.de/vietnam 

www.sme-gtz.org.vn

Uyû nhieäm thöïc hieän bôûi

background image

PHAÙT TRIEÅN KHUNG NAÊNG LÖÏC 

VAØ QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO THEO NAÊNG LÖÏC

Ñeà aùn ñöôïc thöïc hieän trong khuoân khoå 
Chöông trình Vieät-Ñöùc veà 
Phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa (SMEDP) 
ôû hai tænh Quaûng Nam vaø Höng Yeân

Do nhoùm tö vaán Coâng ty OCD thöïc hieän

Haø Noäi, 2006

HÖÔÙNG DAÃN

background image

MUÏC LUÏC

TOÅNG QUAN

4

QUAÙ TRÌNH THÖÏC HIEÄN

6

Böôùc 1: Xaùc ñònh muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa caùc ñoái taùc 

ñòa phöông trong Chöông trình SMEDP vaø
caùc chæ tieâu cuï theå

7

Böôùc 2: Xaùc ñònh caùc vò trí coâng vieäc ñoùng vai troø 

quyeát ñònh ñeán thöïc hieän muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa 
ñoái taùc ñòa phöông ñaõ xaùc ñònh ôû böôùc 1, 
cuõng nhö chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc vò trí naøy

11

Böôùc 3: Xaùc ñònh caùc naêng löïc cô baûn caàn thieát cho moãi vò trí 

coâng vieäc ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï

15

Böôùc 4: Xaùc ñònh caùc thöôùc ño cuï theå cho moãi naêng löïc

31

Böôùc 5: Ñaùnh giaù naêng löïc hieän taïi cuûa caùc caù nhaân 

ñang giöõ caùc vò trí coâng vieäc

35

Böôùc 6: So saùnh naêng löïc hieän taïi vôùi naêng löïc yeâu caàu cuûa 

vò trí coâng vieäc ñeå xaùc ñònh “khoaûng troáng” naêng löïc 
vaø hình thaønh “Hoà sô naêng löïc” cho caùc caù nhaân

36

Böôùc 7: Xaây döïng keá hoaïch ñaøo taïo

37

Böôùc 8: Quaûn lyù vaø ñaùnh giaù quaù trình ñaøo taïo

38

PHUÏ LUÏC 1.  MOÂ TAÛ TOÙM TAÉT NHÖÕNG CHÆ SOÁ 

CAÁU THAØNH CUÛA NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH 
CAÁP TÆNH (PCI)

44

PHUÏ LUÏC 2.   ÑÒNH NGHÓA CAÙC NAÊNG LÖÏC, CAÙC YEÁU TOÁ 

CAÁU THAØNH NAÊNG LÖÏC VAØ CAÙC CHÆ SOÁ 
MÖÙC ÑOÄ CUÛA CAÁU THAØNH NAÊNG LÖÏC

48

PHUÏ LUÏC 3.  YEÂU CAÀU NAÊNG LÖÏC CHO CAÙC 

VÒ TRÍ COÂNG VIEÄC CUÛA ÑOÁI TAÙC 
CHÖÔNG TRÌNH SMEDP

92

PHUÏ LUÏC 4.  MAÃU BIEÅU ÑAÙNH GIAÙ NAÊNG LÖÏC CAÙ NHAÂN

94

PHUÏ LUÏC 5.  MAÃU BIEÅU TOÅNG HÔÏP NHU CAÀU ÑAØO TAÏO

102

PHUÏ LUÏC 6.  MAÃU KEÁ HOAÏCH ÑAØO TAÏO

106

PHUÏ LUÏC 7.  MAÃU DANH MUÏC THEO DOÕI 

HOAÏT ÑOÄNG ÑAØO TAÏO

110

PHUÏ LUÏC 8.  MAÃU ÑAÊNG KYÙ THAM GIA ÑAØO TAÏO

116

PHUÏ LUÏC 9.  MAÃU ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG ÑAØO TAÏO

120

PHUÏ LUÏC 10. ÑEÀ CÖÔNG BAÙO CAÙO SAU ÑAØO TAÏO

124

2

3

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3317
09/10/2018
8 tài liệu
0
6812
09/10/2018
4 tài liệu
0
2562
09/10/2018
0 tài liệu
0
0