Tài liệu

0 qd chuc nang quyen han Phong van tai

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
239
0 trang
0
242
0 trang
0
267
0 trang
0
236
0 trang
0
435

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1769
2 tài liệu
0
986
3 tài liệu
0
1509
5 tài liệu
0
2102
9 tài liệu
0
2547
7 tài liệu
0
2785
10 tài liệu
0
3165
1 tài liệu
0
531
10 tài liệu
0
3607
10 tài liệu
0
3419
4 tài liệu
0
1215
5 tài liệu
0
1996
4 tài liệu
0
1938
3 tài liệu
0
1295
1 tài liệu
0
532
4 tài liệu
0
1218
7 tài liệu
0
2203
3 tài liệu
0
613
7 tài liệu
0
1985
10 tài liệu
0
2940
10 tài liệu
0
3111
10 tài liệu
0
3269
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2158
8 tài liệu
0
2349
5 tài liệu
0
1782
10 tài liệu
0
3894
9 tài liệu
0
2628
10 tài liệu
0
2864
6 tài liệu
0
1726
10 tài liệu
0
2812
8 tài liệu
0
2247
5 tài liệu
0
1581
6 tài liệu
0
1715
8 tài liệu
0
2128
10 tài liệu
0
2924
8 tài liệu
0
2281
10 tài liệu
0
2909

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1769
28/01/2019
10 tài liệu
0
4224
28/01/2019
2 tài liệu
0
986
30/01/2019
10 tài liệu
0
3826
28/01/2019
3 tài liệu
0
1509
28/01/2019
5 tài liệu
0
2102
30/01/2019
9 tài liệu
0
2547
28/01/2019
7 tài liệu
0
2785
28/01/2019
10 tài liệu
0
3165
28/01/2019
1 tài liệu
0
531
28/01/2019
10 tài liệu
0
3607
28/01/2019
10 tài liệu
0
3419
28/01/2019
4 tài liệu
0
1215
28/01/2019
5 tài liệu
0
2027
28/01/2019
3 tài liệu
0
1231
28/01/2019
5 tài liệu
0
1799
28/01/2019
5 tài liệu
0
1996
28/01/2019
4 tài liệu
0
1938
28/01/2019
3 tài liệu
0
1295
28/01/2019
7 tài liệu
0
2572
28/01/2019
1 tài liệu
0
532
28/01/2019
4 tài liệu
0
1218
28/01/2019
7 tài liệu
0
2203
28/01/2019
3 tài liệu
0
613
28/01/2019
7 tài liệu
0
1985
28/01/2019
10 tài liệu
0
2940
28/01/2019
10 tài liệu
0
3111
28/01/2019
10 tài liệu
0
3269
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2158
28/01/2019
8 tài liệu
0
2349
28/01/2019
5 tài liệu
0
1782
28/01/2019
10 tài liệu
0
3894
28/01/2019
9 tài liệu
0
2628
28/01/2019
10 tài liệu
0
2864
28/01/2019
6 tài liệu
0
1726
28/01/2019
10 tài liệu
0
2812
28/01/2019
8 tài liệu
0
2247
28/01/2019
5 tài liệu
0
1581
28/01/2019
6 tài liệu
0
1715
28/01/2019
8 tài liệu
0
2128
28/01/2019
10 tài liệu
0
2924
28/01/2019
8 tài liệu
0
2281
28/01/2019
10 tài liệu
0
2909