Tài liệu

0 Qd Chuc nang Nhiem vu Quyen han phong XD.doc

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
342
0 trang
0
607

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2126
2 tài liệu
0
1174
3 tài liệu
0
1817
5 tài liệu
0
2547
9 tài liệu
0
3127
7 tài liệu
0
3358
10 tài liệu
0
3929
1 tài liệu
0
658
10 tài liệu
0
4429
10 tài liệu
0
4194
4 tài liệu
0
1501
5 tài liệu
0
2487
4 tài liệu
0
2364
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
638
4 tài liệu
0
1529
7 tài liệu
0
2721
3 tài liệu
0
782
7 tài liệu
0
2446
10 tài liệu
0
3677
10 tài liệu
0
3888
10 tài liệu
0
3993
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2680
8 tài liệu
0
2940
5 tài liệu
0
2191
10 tài liệu
0
4723
9 tài liệu
0
3276
10 tài liệu
0
3541
6 tài liệu
0
2157
10 tài liệu
0
3493
6 tài liệu
0
2115
8 tài liệu
0
2829
6 tài liệu
0
2140
8 tài liệu
0
2651
10 tài liệu
0
3705
8 tài liệu
0
2823
10 tài liệu
0
3577

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2126
28/01/2019
10 tài liệu
0
5154
28/01/2019
2 tài liệu
0
1174
30/01/2019
10 tài liệu
0
4656
28/01/2019
3 tài liệu
0
1817
28/01/2019
5 tài liệu
0
2547
30/01/2019
9 tài liệu
0
3127
28/01/2019
7 tài liệu
0
3358
28/01/2019
10 tài liệu
0
3929
28/01/2019
1 tài liệu
0
658
28/01/2019
10 tài liệu
0
4429
28/01/2019
10 tài liệu
0
4194
28/01/2019
4 tài liệu
0
1501
28/01/2019
5 tài liệu
0
2445
28/01/2019
3 tài liệu
0
1520
28/01/2019
5 tài liệu
0
2251
28/01/2019
5 tài liệu
0
2487
28/01/2019
4 tài liệu
0
2364
28/01/2019
3 tài liệu
0
1582
28/01/2019
7 tài liệu
0
3103
28/01/2019
1 tài liệu
0
638
28/01/2019
4 tài liệu
0
1529
28/01/2019
7 tài liệu
0
2721
28/01/2019
3 tài liệu
0
782
28/01/2019
7 tài liệu
0
2446
28/01/2019
10 tài liệu
0
3677
28/01/2019
10 tài liệu
0
3888
28/01/2019
10 tài liệu
0
3993
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2680
28/01/2019
8 tài liệu
0
2940
28/01/2019
5 tài liệu
0
2191
28/01/2019
10 tài liệu
0
4723
28/01/2019
9 tài liệu
0
3276
28/01/2019
10 tài liệu
0
3541
28/01/2019
6 tài liệu
0
2157
28/01/2019
10 tài liệu
0
3493
28/01/2019
6 tài liệu
0
2115
28/01/2019
8 tài liệu
0
2829
28/01/2019
6 tài liệu
0
2140
28/01/2019
8 tài liệu
0
2651
28/01/2019
10 tài liệu
0
3705
28/01/2019
8 tài liệu
0
2823
28/01/2019
10 tài liệu
0
3577