Tài liệu

0 Mo ta trach nhiem quyen han Phong

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
288
0 trang
0
305
0 trang
0
514
0 trang
0
340

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
2813

Bộ tài liệu liên quan

31/01/2019
8 tài liệu
0
2813