Thẩm định giá doanh nghiệp

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

-          Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

-          Hỗ trợ định giá và đàm phán

-          Phân bổ giá mua trước khi thỏa thuận

-          Định giá công ty chưa niêm yết

-          Phân tích, đánh giá rủi ro của doanh nghiệp