Quản lý quỹ & Giải pháp

Dịch vụ quản lý quỹ

- Phát triển và quản lý các quỹ đầu tư, danh mục đầu tư

- Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư

- Nhận ủy thác quản lý quỹ trong và ngoài nước

Giải pháp về vốn

Với tiềm lực và mối liên kết với các quỹ đầu tư từ các nguồn vốn đầu tư cả trong và ngoài nước, Verco giúp cho cộng đồng doanh nghiệp SME Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn, giải quyết các khó khăn về vốn và tình trạng mất cân đối nguồn vốn:

 - Tài trợ vốn, góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp, trở thành nhà đầu tư chiến lược

 - Môi giới giữa các doanh nghiệp có nhu cầu góp vốn và doanh nghiệp cần vốn

 - Mua lại toàn bộ doanh nghiệp